O nás

Spoločnosť BOFIL s.r.o. je obchodno-distribučná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom potravín hlavne slovenských výrobcov s dôrazom na kvalitu dodávaného tovaru a maximálnu spokojnosť zákazníka.

Zameriavame sa  na distribúciu mlieka a mliečnych výrobkov (široké portfólio kvalitných jogurtov, mliečnych dezertov ,kyslomliečnych nápojov, nátierok, smotany, masla, tvarohu, bryndze, syrov a syrárskych výrobkov) .

Našimi obchodnými partnermi -  odberateľmi sú: Zariadenia školského stravovania, Prevádzky závodného stravovania, Domovy dôchodcov, Domovy sociálnych služieb, Zariadenia s celodenným stravovaním, Predajne potravinárskych produktov a.p.  

Produktové portfólio je špeciálne uspôsobené pre potreby a požiadavky uvedených odberateľov a spĺňa všetky prísne kritéria potrebné pre používanie vo verejnom stravovaní.

Spoločnosť má v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, druhá časť § 10, § 11, § 12 zavedený Systém kontroly hygieny potravín /HACCP/, podľa ktorého zodpovedá:

Za dodržiavanie stanovených hygienických požiadaviek na skladovanie a prepravu výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť, kvalitu potravín a ich kontrolu a použiteľnosť na daný účel. Za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode.

Vozidlá prepravujúce tovar majú „ Osvedčenie o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín“. Prevádzky majú vypracovaný hygienicko-sanitačný režim, evidenciu čistenia a dezinfekcie, zabezpečený program hygienického vzdelávania zamestnancov, účinné vykonávanie DDD, evidenciu teplôt a vyhovujú podmienkam a legislatíve platnej v EÚ, ktoré vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa.